Chemické látky

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č.1 až 58:
2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nemoci vznikají při plnění pracovních a služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen „při práci“), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
4. Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
5. Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
12. Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13. Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14. Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17. Nemoc z oxidu uhelnatého
18. Nemoc z oxidů dusíku
19. Nemoc z oxidů síry
20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21. Nemoc z izokyanátů
22. Nemoc z fosgénu
23. Nemoc z boranů
24. Nemoc ze sirouhlíku
25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26. Nemoc z amoniaku
27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
29. Nemoc z alkoholů
30. Nemoc z glykolů
31. Nemoc z éterů a ketonů
32. Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34. Nemoc z alifatických nitroderivátů
35. Nemoc z benzenu
36. Nemoc z homologů benzenu
37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39. Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
40. Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů
42. Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
43. Nemoc ze syntetických pyretroidů
44. Nemoc z dipyridilů
45. Nemoc z karbamátů
46. Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49. Nemoc ze sloučenin cínu
50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53. Nemoc z anorganických kyselin
54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55. Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)
56. Nemoc z organických kyselin
57. Nemoc z louhů
58. Nemoc z dalších látek nebo směsí látek