Pracovní úraz 1.1.2014 – Nový občanský zákoník

V souvislosti s pracovním úrazem nepřinesl nový rok žádné velké změny, ale právě na tuto skutečnost bychom rádi upozornili. Zákoník práce totiž stále výslovně odkazuje na vyhlášku číslo 440/2001 Sb., kterou Nový občanský zákoník zrušil, a proto se při posuzování „běžných“ úrazu nepoužije. Jelikož zůstává vyhláška v souvislosti se zákoníkem práce v platnosti, bude soud stále vycházet při určování výše odškodnění z tabulek a stanovených bodů. Tento systém ač velmi neflexibilní a neumožňující individuální posouzení okolností vzniku úrazu, nabízí právní jistotu, která je v pracovněprávních vztazích velmi potřebná.

Může tedy dojít k paradoxní situaci, že za stejný úraz by byla v občanskoprávním sporu poškozenému přiznána vyšší částka, než na kterou má podle této vyhlášky nárok za úraz pracovní. Vyřešení této otázky budeme muset ponechat judikatuře, která by mohla využít § 388 zákoníku práce, který soudům umožňuje přiměřeně zvýšit odškodnění ve výjimečných případech.

Read More