Postup při pracovním úrazu

Právní předpisy

–     Zákoník práce

–     Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

 

Při vzniku pracovního úrazu vnikají povinnosti podle § 105 zákoníku práce jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci podle § 106 odst. 4 písm. h) téhož zákona.

 

I) Povinnosti zaměstnance:

  • bezodkladně oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí
  • bezodkladně oznámit pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

 

II) Povinnosti zaměstnavatele:

  • provést neodkladné úkony (první pomoc, zabránění dalším škodám)
  • zajistit místo úrazu
  • ohlásit úraz
  • vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu – za účasti zaměstnance (jestliže je to možné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu), příslušného odborového orgánu nebo zástupce BOZP
  • evidovat pracovní úraz, i když jím nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost)
  • vést o pracovním úrazu dokumentaci – dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
  • odeslat vyplněný záznam o úrazu – odeslat postiženému zaměstnanci, oblastnímu Inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně, Policii ČR (při smrtelném úrazu) za podmínek stanovených v nařízení vlády
  • přijmout opatření